MÄLARPANTRARNA BK

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE TISDAGEN 18 MAJ 2010

 

§1                  Mötets öppnande

 

§2                  Fastställande av dagordning

 

§3                  Val av ordförande för mötet

 

§4                  Val av sekreterare för mötet

 

§5                  Val av två justeringsmän, i förekommande fall även rösträknare

 

§6                  Fråga om mötets behöriga utlysande

 

§7                  Fastställande av röstlängd

 

§8                  Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelseberättelse

 

§9                  Föredragning av revisionsberättelse

 

§10                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

§11                Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner och ärenden som                 hänskjutits till årsmötet

 

§12                Val av styrelse (Ordförande och sex ledamöter)

§12a                                    ordförande för ett år.

§12b                                   tre ledamöter för två år och två för ett år

 

§13                Val av revisor för ett år

 

§14                Val av revisorsuppleant för ett år

 

§15                Val av ledamöter i valberedningen för ett år

 

§16                Kommande verksamhet

 

§17                Fastställande av medlemsavgift för säsongen 2010-2011

 

§18                Övrigt

§18a              Spelavgifter på tisdagarna

§18b              Val av lotteriansvarig för ett år

 

§19                Prisutdelning för Poängjakten, Stegen, Strike-10:an, Tabellen, m.m.

 

§20                Mötets avslutning