REVISIONSBERÄTTELSE

                                              FÖR

         MÄLARPANTRARNA BOWLINGKLUBB

 

 

 

Undertecknad har utsetts att granska Mälarpantrarnas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2008 – 2009. Efter fullgjord granskning avges följande berättelse.

 

 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda och försedda med vederbörliga verifikationer. I den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2008 – 2009 daterad den 1 april uppgår inkomsterna till kr: 174.542:03 och utgifterna till kr: 196.512:00. Underskottet uppgår till kr: 21.969:97 vilket överensstämmer med räkenskaperna.

 

 

Då den gjorda redovisningen inte föranleder någon anmärkning, föreslår jag att årsmötet godkänner den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret

2008 – 2009.

 

 

att underskottet kr: 21.969:97 överförs i ny räkning och                                 

 

att styrelsen beviljar full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

 

 

 

Stockholm den 5 maj 2009

 

 

 

Hans Gustafson, revisor